Meny

Strategiworkshop med det nye styret i NEW

Img 2123

NEW har fått et nytt styre. For å sette sitt preg på retningen NEW tar fremover, samlet de seg før femårsjubileet den 17. april for å diskutere hvor NEW skal videre.

Før samlingen hadde alle fått en hjemmelekse fra Gro Eide, styreleder i NEW. Oppgaven var å reflektere over følgende spørsmål: Hvem er vi, hva står vi for? Hva er det som driver oss? Hvilke erfaringer har vi gjort oss i løpet av våre karrierer som gjør at vi ser behovet for å fokusere på mangfold og kvinner i industrien?

Hensikten med workshopen var å bli bedre kjent med hverandre, og meisle ut noen forslag til verdier for NEW, en ny beskrivelse av hvem vi er, oppdaterte målsetninger og forslag til konkrete aktiviteter fremover.

Blant verdiene styret diskuterte, var det å dele, endre, ha det gøy, løfte opp og samarbeide. Så hva sier verdiene oss? De forteller oss hvordan vi ønsker å samarbeide i NEW.

Nye målsetninger for NEW ble også foreslått.

  1. Bedrift: Øke antall kvinner i operative stillinger (på alle nivå)
  2. Samfunn: Snu bildet av Sørlandet - også selvbildet
  3. Neste generasjon: Skape muligheter for nye generasjoner
  4. Oss: Styrke kvinner i industrien (kompetanse)

Forslag til aktiviteter kom det også drøssevis av, inkludert ‘boot camp’ og nye faktaundersøkelser.

Idéene og forslagene som ble diskutert, skal nå renskrives og diskuteres videre i styret, før de sendes ut på høring til alle gruppene.

 

Strategy workshop with the new steering committee

The new steering committee of NEW gathered before the five year celebration to discuss the way forward for NEW.

Before the workshop, Gro Eide, the leader of NEW, gave each members a bit of homework. The task was to consider: Who are you, what do you stand for? What drives you? Which experiences in your careers have inspired you to focus on diversity and women in the oil and gas and manufacturing industry?

The aim of the workshop was to get to know each other, to brainstorm new values for NEW, to describe who we are, to update our goals, and suggest concrete activities for the coming months and years.

The values we discussed where, among others; sharing, enabling changing, having fun, co-operating and lifting each other. So, why do we need these values?  Because they tell us how we would like to cooperate within NEW.

The new goals that were suggested as a result of the workshop, were:

  1. Company: Increase the number of women in operative positions (at all levels).
  2. Community: Change the perception of Southern Norway – also the self-image.
  3. Next generation: Create opportunities for new generations.
  4. Ourselves: Strengthen women in the industry (competency).

Several activities were suggested, including a boot camp and new fact surveys.

The ideas and suggestions that came up, will be transcribed and discussed further in the steering committee, before the project groups will be invited to comment.