Meny

NEW Facts

NEW gjennomførte sammen med  Agderforskning et forprosjekt om kvinner i NODE og Eyde-bedriftene. Arbeidet ble påbegynt i august 2011 og avsluttet januar 2012. Forprosjektet ble fulgt opp av et hovedprosjekt.Over 1600 ansatte i Node og Eyde-bedriftene svarte på forundersøkelsen. Av disse var 645 kvinner. 

Forprosjektet fortalte oss blant annet dette om kvinner i industrien på Sørlandet;

  • Kvinner utgjør rundt 17 prosent av alle ansatte i prosessindustrien og rundt 18 prosent av alle ansatte i olje-/gassindustrien på Sørlandet.
  • Våre kvinnelige respondenter er yngre, høyere utdannet og har oftere administrativ utdanning og stilling enn våre mannlige respondenter. Kvinnene har oftere partnere med høyere utdanning enn hva mennene i bransjene har. Får man en kvinne med høy utdanning til å flytte til Sørlandet, er altså sjansen stor for å få en høyt utdannet partner – som ofte har teknologisk utdanning – med på lasset.
  •  Våre kvinnelige respondenter jobber relativt mye, har ofte ikke «bakkemannskap» i form av deltidsarbeidende partnere (slik en god del av mennene i bransjene har), har flere hjemmeboende barn enn hva mennene har, samtidig som de trives veldig godt i jobbene sine (og enda bedre enn mennene) og mener at de finner en god balanse mellom arbeids- og familieliv.
  • Våre kvinnelige respondenter jobber ikke like mye som våre mannlige respondenter. · Våre respondenter trives veldig godt på Sørlandet, har som oftest vokst opp i landsdelen og har valgt å bo i regionen av andre grunner enn regionens arbeidsliv.
  • Til tross for mange likheter, er der også forskjeller mellom Eyde- og NODE-ansatte menns og kvinners holdninger og praksis i forhold til en lang rekke forhold. Dette understøtter NEWs tanke om at et kjønnsperspektiv på prosess- og olje-/gassindustri vil være fruktbart for den videre utviklingen av klyngene.
  • Kvinner ser flere likestillingsutfordringer enn menn gjør og ønsker oftere konkrete tiltak for økt likestilling. Dette gjelder både kvinner med og uten lederansvar.
  • Svært mange av våre respondenter mener at prosess- og olje- /gassindustri er gode bransjer for kvinner å jobbe i. Samtidig er det mange, og spesielt kvinner, som mener at landsdelens kvinner vet for lite om de mulighetene bransjene representerer.
  • Generelt er det flere av våre kvinnelige enn våre mannlige respondenter som ønsker mer faglig/administrativt ansvar enn de har i dag. Det er et potensiale for å omsette mer av kvinners lederambisjoner til praksis.
  • Våre kvinnelige respondenter har generelt mer negative forestillinger om hva lederstillinger krever enn det menn har. Men: Av de mennene og kvinnene som har lederansvar, så trives kvinnene enda bedre enn mennene.

Materialet fra disse undersøkelsene ble fremstilt i følgende film:

 

 

Les hele rapporten fra forprosjektet her.

Les hele rapporten fra hovedprosjektet her.